Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania bądź wątpliwości prosimy o kontakt:

[email protected]

Pomoc

W celu uzyskania pomocy zapraszamy do obejrzenia naszych filmów na youtube.
Jeśli dalej nie znaleźli Państwo rozwiązania swojego problemu prosimy o kontakt:

[email protected]

REGULAMIN

Poniższy regulamin określa warunki i zasady korzystania przez Użytkowników serwisu StartBlog.pl oraz normy świadczenia usług związane z administrowaniem.

 1. Postanowienia wstępne
  1. Niniejszy Regulamin ustala prawa i obowiązki Użytkowników związane z prowadzeniem, zamieszczaniem, rozpowszechnianiem i przechowywaniem przez nich Treści w serwisie StartBlog.pl.
  2. Niniejszy Regulamin wyznacza zasady korzystania z serwisu społecznościowego StartBlog.pl umożliwiające bezpłatne usługi związane z umieszczaniem m.in. wpisów, komentarzy, opinii, zdjęć, plików w serwisie StartBlog.pl.
  3. Świadczenie usług StartBlog.pl odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie
  4. Ostateczna interpretacja i wykładnia niniejszego Regulaminu należy do Administratora StartBlog.pl.
  5. Nieodzowną przesłanką do prawidłowego użytkowania serwisu StartBlog.pl jest posiadanie odpowiednich urządzeń gwarantujących dostęp do Internetu oraz dysponowanie odpowiednim oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu.
  6. W celu przeprowadzenia procesu rejestracji w serwisie StartBlog.pl wymagane jest posiadanie adresu e-mail.
  7. Użytkownik przed założeniem konta w serwisie StartBlog.pl jest zobowiązany do rzetelnego zapoznania się z postanowieniami Regulaminu.
  8. W toku użytkowania serwisu StartBlog.pl na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookie, konieczne do prawidłowego realizowania usługi przez Administratora.
 2. Definicje
  1. Regulamin – niniejszy dokument.
  2. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu StartBlog.pl. Status Użytkownika otrzymuje osoba która:
   1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; lub
   2. posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała wcześniejszą zgodą swojego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego na korzystanie z serwisu StartBlog.pl; lub
   3. nie posiada zdolności do czynności prawnych, ale reprezentuje ją jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny;
   4. osoba prawna bądź jednostka organizacyjna wykonuje czynności zawarte w Regulaminie poprzez swój organ bądź wyznaczonego przedstawiciela (pełnomocnika) posiadającego odpowiednie umocowanie do realizacji zadań w jej imieniu związanych z użytkowaniem z serwisu StartBlog.pl;
  3. Serwis StartBlog.pl – serwis społecznościowy umieszczony w domenie StartBlog.pl.
  4. Administrator – osoba zajmująca się prowadzeniem serwisu StartBlog.pl.
  5. Konto – udostępnione dla konkretnego Użytkownika po rejestracji miejsce w serwisie StartBlog.pl, dzięki któremu otrzymuje dostęp do świadczonych usług w serwisie.
  6. Treści – wszelkie opinie, komentarze, teksty, zdjęcia, filmy, pliki dźwiękowe, statystyki, obrazy, wykresy i inne materiały dobrowolnie zamieszczane przez Użytkownika w serwisie StartBlog.pl.
  7. Usługa – czynności świadczone przez StartBlog.pl w ramach przedmiotu niniejszego Regulaminu, pozwalające na zakładanie i prowadzenie Konta.
  8. Rejestracja – czynność umożliwiająca korzystanie z serwisu StartBlog.pl.
 3. Proces rejestracji
  1. Bezwzględną przesłanką korzystania z serwisu StartBlog.pl jest Rejestracja i akceptacja niniejszego Regulaminu.
  2. Założenie, prowadzenie Konta Użytkownika jak i podanie wszelkich danych w toku Rejestracji jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi.
  3. Użytkownik poprzez Rejestrację w serwisie StartBlog.pl oświadcza, iż:
   1. w pełni zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
   2. akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie;
   3. zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu;
   4. dane umieszczone w toku rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  4. StartBlog.pl zastrzega prawo do odmowy przypisania Użytkownikowi określonej nazwy Użytkownika bądź nazwy witryny w przypadku gdy ciąg znaków składający się na nazwę Użytkownika bądź nazwę witryny jest już przypisany innemu Użytkownikowi serwisu lub zarezerwowany przez serwis StartBlog.pl.
  5. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne upublicznienie Treści zawartych na przypisanym do niego Koncie Użytkownika w serwisie StartBlog.pl, a także w innych mediach, również do celów reklamowych.
  6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swojego adresu e-mail w celach marketingowych i informacyjnych oraz na otrzymywanie komunikatów lub informacji od StartBlog.pl lub innych podmiotów za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem serwisu.
  7. Rejestracja i akceptacja niniejszego Regulaminu jest ekwiwalentna z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie przez StartBlog.pl danych osobowych w celach marketingowych, statystycznych i administracyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych z późn. zm. (Dz. U. Nr 133 poz.883) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późn. zm. (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).
 4. Zasady użytkowania
  1. Użytkownik serwisu StartBlog.pl jest zobowiązany do:
   1. przestrzegania niniejszego Regulaminu;
   2. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego;
   3. przestrzegania zasad współżycia społecznego, norm społecznie – obyczajowych oraz zasad „netykiety”;
   4. nie naruszania praw osób trzecich;
   5. nie naruszania osobistych i majątkowych praw autorskich;
   6. zachowania zasad kultury wypowiedzi w zamieszczanych Treściach;
   7. niezakładania Konta o nazwie powszechnie uznawanej za obraźliwą bądź niezgodną z dobrymi obyczajami;
   8. używania serwisu StartBlog.pl w sposób niezakłócający jego działania;
  2. Użytkownik serwisu StartBlog.pl z zachowaniem przepisów niniejszego Regulaminu i przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego posiada uprawniania do:
   1. przeglądania serwisu StartBlog.pl;
   2. umieszczania Treści w serwisie StartBlog.pl;
   3. prowadzenia swojej strony;
   4. umieszczania i rozsyłania innym użytkownikom Internetu linków do stron serwisu StartBlog.pl;
  3. Właścicielem Konta jest Użytkownik który je założył i to on jako jedyny ponosi odpowiedzialność za Treści publikowane w serwisie StartBlog.pl oraz za skutki udzielenia zgód, w tym zwłaszcza za korzystanie przez StartBlog.pl z udzielanych przez niego praw zgodnie z Regulaminem.
  4. Każdy Użytkownik serwisu StartBlog.pl jest zobligowany do niezwłocznej aktualizacji swoich danych w przypadku niezgodności ze stanem faktycznym, a w szczególności o zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutecznego doręczenia wiadomości wysyłanych na poprzednio podany adres.
  5. W przypadku wystąpienia niejasności związanej z tożsamością Użytkownika, Administrator serwisu StartBlog.pl zastrzega sobie prawo do przywołania owego Użytkownika do niezwłocznego potwierdzenia danych w sposób określony indywidualnie z konkretnym Użytkownikiem.
  6. Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych po wezwaniu przez StartBlog.pl jest niezwłocznie zobowiązany do dostarczenia zgody przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego na korzystanie z serwisu.
  7. W każdym czasie Użytkownik serwisu StartBlog.pl posiada prawo do zgłoszenia usunięcia swojego Konta przez Administratora serwisu.
  8. Jeżeli Użytkownik serwisu StartBlog.pl zamieszcza na swoim Koncie Treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich, zobowiązany jest zamieścić odpowiedni komunikat ostrzegający o takiej zawartości Konta.
  9. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy hasła potrzebnego do zalogowania się na Konto. Ponosi on pełną odpowiedzialność za każde działanie związane z posługiwaniem się hasła do jego Konta. Ustanowione hasło jest informacją poufną do wyłącznej wiadomości Użytkownika.
  10. Prawa do serwisu StartBlog.pl, a w tym zwłaszcza prawa autorskie (wyłączając utwory umieszczane przez Użytkowników, do których prawa StartBlog.pl przysługują w granicach określonych przepisami prawa i niniejszym Regulaminie) przysługują serwisowi StrtBlog.pl.
  11. Użytkownikowi z tytułu korzystania z serwisu StartBlog.pl bądź też za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody nie przysługuje wynagrodzenie.
  12. Zabrania się:
   1. rozsyłania do innych Użytkowników bądź umieszczania w serwisie Treści niezgodnych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego oraz normy społeczno – obyczajowe lub zasad „netykiety”;
   2. rozsyłania i umieszcza w serwisie StartBlog.pl Treści o charakterze pornograficznym;
   3. spamowania Użytkowników;
   4. rozsyłania informacji handlowych lub reklamujących bez wyraźnej zgody Administratora serwisu StartBlog.pl;
   5. podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł bądź innych danych Użytkowników serwisu StartBlog.pl;
   6. naruszania własności intelektualnej osób trzecich w skład których wchodzą m.in. prawa autorskie, dobra osobiste, prawa do czci, dobrego imienia i wizerunku;
   7. podszywania się pod osoby trzecie lub StartBlog.pl;
   8. rozsyłania i umieszcza w serwisie StartBlog.pl Treści nawołujących do nienawiści wyznaniowej, rasowej lub etnicznej, treści pochwalających nazizm, faszyzm, komunizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc naruszających uczucia religijne;
  13. Użytkownik serwisu przez fakt zamieszczenia Treści w serwisie StartBlog.pl oświadcza, iż posiada prawa autorskie, uprawnienia bądź zgodę do ich rozpowszechniania.
  14. Wszelkie Treści zamieszczone na swoim Koncie Użytkownik przekazuje serwisowi StartBlog.pl w sposób dobrowolny ze świadomością dostępu do owych Treści przez innych użytkowników Internetu (z wyłączeniem danych określonych przez Użytkownika jako niejawne).
  15. Użytkownik zobowiązuje się do przejęcia wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych, procesowych w przypadku wystąpienia z roszczeniami przez osobę trzecią wobec Administratora wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika w serwisie.
  16. Sprzedaż Kont Użytkownika bez wyraźnej zgody Administratora serwisu StartBlog.pl jest zabroniona. Będzie ona pojmowana jako rażące naruszenie Regulaminu, co za skutkuje usunięciem Konta Użytkownika oraz odpowiedzialnością prawną.
 5. Administracja serwisem
  1. Administrator serwisu StartBlog.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści zamieszczonych w serwisie oraz Kont Użytkowników bez podania przyczyny oraz informowania Użytkowania. Od decyzji Administratora nie przysługuje odwołanie. O tym czy opublikowane Treści naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa polskiego, normy społeczne, dobra religijne i itd. Decyduje ocena Administratora serwisu StartBlog.pl.
  2. Po usunięciu Konta serwis StartBlog.pl zastrzega sobie prawo do umożliwienia innym Użytkownikom korzystania z nazwy Użytkownika bądź nazwy witryny należącej do poprzedniego Użytkownika zamkniętego Konta.
  3. Serwis StartBlg.pl zastrzega sobie prawo do wstawiania reklam na stronie Użytkownika. Użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenia z tego tytułu
  4. StartBlog.pl nie ręczy oraz nie gwarantuje przechowywania i archiwizowania Treści umieszczanych przez Użytkowników serwisu StartBlog.pl. Owe Treści w dowolnym czasie mogą zostać usunięte przez serwis StratBlog.pl, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia prowadzenia serwisu StartBlog.pl.
  5. Administrator serwisu StartBlog.pl zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w serwisie StartBlog.pl, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
  6. Serwis Startblog.pl zastrzega sobie prawo do poszerzenia zakresu korzystania z Usług, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
  7. Serwis StartBlog.pl może wprowadzić dodatkowe, płatne usługi, przy czym ich nabycie przez Użytkownika nastąpi wyłącznie za zgodą Użytkownika.
  8. Serwis StartBlog.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu nie dotarcia do Użytkownika wiadomości e-mail z powiadomieniami, nadanej na adres e-mail podany przez Użytkownika.
  9. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu StartBlog.pl, bez powiadomienia Użytkowników
  10. Administrator StartBlog.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. Treści publikowane i przesyłane przez Użytkowników serwisu StartBlog.pl;
   2. nieprawidłowe korzystanie z serwisu StartBlog.pl, nieprzestrzeganie przez Użytkowników niniejszego Regulaminu jak i za skutki z tym związane;
   3. straty materialne jak i moralne spowodowane użytkowaniem serwisu StartBlog.pl;
   4. nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu StartBlog.pl, związane z niepoprawną konfiguracją urządzenia Użytkownika;
   5. utratę Treści zamieszczanych przez Użytkowników serwisu StartBlog.pl i wynikające z tego ewentualne szkody materialne;
   6. szkody Użytkownika serwisu StartBlog.pl wynikające z wejścia w posiadanie danych Użytkownika przez osoby trzecie;
   7. problemy w funkcjonowaniu serwisu StartBlog.pl zaistniałe z przyczyn niezależnych od StartBlog.pl bądź technicznych i wynikające z tego ewentualne szkody;
   8. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich;
   9. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;
   10. wydarzenia przyszłe bądź przeszłe, które miały miejsce w rzeczywistości pomiędzy Użytkownikami serwisu StartBlog.pl zapoznanymi z jakichkolwiek przyczyn za pośrednictwem serwisu StartBlog.pl;
   11. prawidłowość informacji i danych podawanych przez Użytkowników serwisu StartBlog.pl;
  11. Administrator serwisu StartBlog.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostępności stron serwisu z przyczyn technicznych.
  12. Serwis StartBlog.pl nie ponosi odpowiedzialności, głównie cywilnej, karnej jak i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  13. Serwis StartBlog.pl zastrzega sobie prawo do opatrzenia stron Użytkowników charakterystycznymi elementami dla serwisu StartBlog.pl.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie naruszenia postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie powinny być zgłoszone niezwłocznie po ich nastąpieniu.
  2. Niniejszy Regulamin jest dostępny bezpłatnie i nieprzerwanie na stronie serwisu pod adresem StartBlog.pl/Regulamin, dzięki czemu każdy z Użytkowników ma możliwość do jego wglądu i pozyskania w dowolnej chwili.
  3. Serwis StartBlog.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.
  4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego.
  5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z momentem jego zamieszczenia na stronie serwisu StartBlog.pl.